Páciensek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 1. Hozzáféréshez való jog

  Önnek joga van arra, hogy visszajelzést ill. tájékoztatást kapjon az British-Hungarian Medical Service Kft.-től (cégjegyzékszám: 01-09-166371, székhely: 1161 Budapest, Rákosi út 91. fszt. 1., „Társaság”) arra vonatkozóan, hogy a Társaság kezeli-e a személyes adatait. 

  Ha a Társaság kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni:
  (i) az adatkezelés céljai;
  (ii) az érintett személyes adatok kategóriái;
  (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;
  (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai;
  (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;
  (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
  (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték. 

  A Társaság a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

 2. Helyesbítéshez való jog

  Ön jogosult a Társaságtól írásban kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. 

 3. Törléshez való jog

  A Társaság az Ön írásos kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, a mindenkor érvényes Egészségügyi Tv. rendelkezéseinek megfelelően. 

  A Társaság a személyes adatait – kérése esetén - sem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

  Egyéb esetekben a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Társaságnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték, vagy (iv) a Társaság jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. 

  Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 4. Adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön írásban kérheti a Társaságot, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Társaság a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

  Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Társaságnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

  A Társaság az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően. 

 5. Jogsértés esetén tehető lépések

  1. Ha úgy gondolja, hogy a Társaság megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: ugyfelszolgalat@naih.hu
  2. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:
   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
   Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
   Telefon: +36 (1) 391-1400
   Fax: +36 (1) 391-1410
   E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
  3. Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.